ТРЗ услуги

  • Изготвяне на трудови и граждански договори
  • Регистрация на трудовите договори в Националния осигурителен институт
  • Ежемесечно изготвяне на ведомост за работна заплата
  • Ежемесечно изготвяне и подаване към Националния осигурителен институт на информация за осигурените от фирмата лица
  • Изготвяне на сметки за изплатените суми и служебни бележки за дохода на лицата
  • Изготвяне на длъжностни характеристики, правилник за вътрешния трудов ред и др.
  • Ежемесечно изготвяне на платежни нареждания за осигурителните задължения на фирмата към бюджета
  • Заверка на осигурителни книжки на самоосигуряващи се лица
  • Оформяне на трудови книжки