Счетоводни услуги

МарСем ООД предлага пълно счетоводно обслужване на местни и чуждестранни физически и юридически лица. Нашите клиенти се възползват от следните СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, включително:

 • Абонаментно счетоводно обслужване
 • Организиране формата на счетоводство за всяка фирма съобразно дейността й
 • Изготвяне на индивидуален сметкоплан 
 • Ежедневно хронологично осчетоводяване на стопанските операции, отчитащи движението на активи, пасиви, приходи и разходи
 • Обработка по зададена от клиента аналитичност 
 • Счетоводно отчитане на дълготрайните активи и тяхното изхабяване 
 • Съставяне на амортизационната политика и амортизационния план на дружеството
 • Определяне на методите на амортизация, срока на годност, амортизационната норма, прага на същественост, одобрена от управителя на фирмата
 • Водене на складово стопанство по вид, количество и стойност
 • Следене на складова наличност
 • Калкулиране на себестойност и цена в различни видове и типове производства
 • Контролиране законосъобразността на документооборота 
 • Справка - декларация, дневници и дискети по ЗДДС
 • Следене параметри за внасяне и възстановяване на ДДС 
 • Годишно приключване и изчисляване на финансовия резултат и данъчните задължения 
 • Изготвяне на счетоводни финансови отчети 
 • Попълване на статистически форми и подаване в НСИ 
 • Изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС, ЗКПО, ЗМДТ и ЗДДФЛ 
 • Изготвяне на периодични счетоводни справки 
 • Междинно тримесечно, шестмесечно, деветмесечно приключване, изготвяне на Баланс, ОПР, СК, ОПП
 • Счетоводно обслужване на свободни професии
 • Изготвяне на всякакъв вид справки за дейността на клиента: складови наличности, заприхождавания и изписвания за период, движение на материалните запаси по видове стоки, вземания и задължения от и към клиенти, банки и много други  

Използвайки нашите счетоводни услуги, Вие ще бъдете в контакт с член на от екипа ни, към който можете да се обръщате.